Betingelser for Gul Strøm

Her er vores handelsbetingelser, som ligger til grund for en aftale mellem kunden og Gul Strøm.

1. Tilslutning til elnettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-netvirksomhed og opfylde el-netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer GS kunden overfor kundens el-netvirksomhed. GS kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen.

 

2. Måling og måledata

El-netvirksomheden er ansvarlig for el-målere og el-målingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel GS som kunden rette henvendelse til el-netvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller el-netvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

 

3. Priser, afregning, modregning og fakturering

Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til el-netvirksomheden, fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. GS fakturerer i danske kroner. GS fakturerer ikke kunden for betalinger til el-netvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af el-netvirksomheden. Alle gebyrer fremgår af prislisten. I øvrigt kan der rettes henvendelse til GS. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven.

Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter GS har modtaget måledata fra elnetvirksomheden. Det påhviler kunden gennem elnetvirksomhederne at sikre GS de nødvendige måleraflæsninger.

Der afregnes til indkøbspris og med det menes at den samlede pris til en skabelonkunde (privatkunde) udgøres af Grundlasten (Nordpool trade) Profil omkostningen (faktisk forbrugsmønster) samt en ubalance (risikodækning) denne måde at beregne indkøbsprisen på anvendes af alle energiselskaber i Norden.

Der afregnes en handelsomkostning på kr. 29 pr. måned for indkøb og administration af el-indkøb.

GS er berettiget til at kræve depositum for kundens betalingsforpligtelser, hvis GS vurderer, at der foreligger begrundet risiko.

Ønsker kunden at modtage faktura med post eller en kopi af tidligere faktura opkræves et gebyr på den fremsendte faktura.

 

4. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale el-netvirksomhed.

Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal GS straks underrettes herom. GS kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af GS angivne frist, har GS ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Kunden skal rette erstatningskrav og andre misligholdelsesbeføjelser, hvis kontrakten ikke opfyldes til Gul Strøm A/S på nedenstående angivne adresse.

 

5. Leveringshindringer

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for GS´s kontrol (force majeure), suspenderes alle GS´s forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis GS kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser.

Kan GS ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller el-netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan GS også påberåbe sig denne force majeure over for kunden.

 

6. Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt.

GS er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med minde GS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

GS er ikke ansvarlig for skade og tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. GS er endvidere ikke ansvarlig for indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

 

7. Løbetid, ophør og overdragelse

Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse.

Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til GS senest 14 dage efter aftalens indgåelse.

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Ved begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal GS straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner GS kunden senest 12 måneder efter, at GS har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden.

GS må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.

Opsigelser skal indgives pr. brev eller e-mail.

GS forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for omkostninger i forbindelse med telefonopkald og administration, såfremt kunden ikke betaler for den forbrugte strøm og yderligere initiativer skal iværksættes i forbindelse med opkrævning af betaling. Det gælder også ved videregivelse af gæld til opkrævning hos inkassovirksomhed.

 

8. Flytning

Flytning meldes ved at kontakte kundeservice enten telefonisk elle via e-mail.

Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten grundet flytning følges pkt. 7.

Tilflytning
Kunden kan give besked om tilflytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 15 arbejdsdage efter.

Fraflytning
Kunden kan give besked tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 3 arbejdsdage før.

 

9. Persondata

Ved indgåelse af aftale foretager GS en generel kreditvurdering af kunden, der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan GS videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen.

Hvis betaling sker via Betalingsservice, opbevares bank reg.nr., kontonr. indtil tilmelding er foretaget. Oplysningerne anvendes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lign.

Kontraktindehavers kunde og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. CPR-nummer/CVR-nummer bliver løbende brugt til at opdatere faktureringsadresse samt kreditvurdering.

 

10. Kundeindsigelser

Indsigelser kan indgives til GS´s kundeservice via e-mail. Hvis GS ikke kan løse problemet eller er kunden utilfreds med GS´s svar kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk – Nyropsgade 30, 1780 København V.

 

11. Tvister

Tvister mellem kunden og GS afgøres efter dansk ret. Sager mod GS med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg.

 

12. Ændringer

GS har mod et forudgående varsel fastsat af GS under hensyntagen til gældende lov og praksis herom ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet til at overholde ændringerne, fra tidspunktet for GS´s meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på GS´s hjemmeside, gulstrom.dk, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde.

 

13. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort

Tilmelder kunden sin betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af GS og Nets gælder yderligere følgende betingelser:

Forventede forbrug og handelsomkostning kr. 29 pr. måned (aconto) faktureres forud til udgangen af efterfølgende kvartal. GS forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. Der henvises i øvrigt til punkt 3.

GS informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-mail at faktura med tilhørende specifikation er tilgængelig via Selvbetjening på www.gulstrom.dk

Denne faktura trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte GS inden betalingen, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens betalingskort afvises, er GS berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter.

GS benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes kundens kortinformationer ikke hos GS, men hos underleverandøren.

Inden betalingskortets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via Selvbetjening på www.gulstrom.dk .

Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via Selvbetjening på www.gulstrom.dk

Ved indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til, at GS foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Ved forsinket betaling er GS berettiget til at ophøre leverancen af strøm, indtil betalingsforholdet er bragt i orden.

Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis GS ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbrug, jf. punkt 3 og slutopgørelse fremsendes og opkræves.

Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med GS om betaling via tredjemand.

 

14. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på gulstrom.dk har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere el til dig.

Personoplysningerne registreres hos gulstrom.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Gul Strøm A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger (‘persondataloven’).

De medarbejdere i Gul Strøm, som har til opgave at servicere dig og behandle dine oplysninger, har adgang til de indsamlede persondata. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge oplysninger i det omfang dette er nødvendigt, for at betjene og administrere dig eller for at overholde gældende lovgivning.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til gulstrom.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos gulstrom.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til gulstrom.dk via e-mail kundeservice@gulstrom.dk.

 

15. Cookies

gulstrom.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

 

16. Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på gulstrom.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere gulstrom.dk